Dětské hřiště

Dětské hřiště bylo vystavěno v r. 2010 a je umístěno v těsné blízkosti kulturního domu v Poříčí u Litomyšle.

Provozní řád veřejného dětského hřiště Poříčí u Litomyšle
vydaný dne 1. 9. 2010

 1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

 2. Provozovatelem hřiště je Obec Poříčí u Litomyšle.

 3. Provozní doba je:
  duben – říjen 8:00 – 20:00 hod.
  listopad – březen 8:00 – 17:00 hod.

 4. Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let.
  Starší osoby nemají na vybavení a zařízení přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.

 5. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné
  odpovědné osoby.

 6. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

 7. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná, dítě doprovázející dospělá osoba.

 8. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození nebo zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve
  prospěch provozovatele.

 9. Nosnost jednotlivých herních prvků je max. 50 kg, trampolíny 80 kg.


Návštěvník je povinen:

 • seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování

 • šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště

 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku

 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí

Návštěvníkům je zakázáno:

 • vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu

 • je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje

 • houpání na houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu

 • přechody přes most sestavy bez přidržování se madla alespoň jednou rukou

 • vylézání na střechu věže

 • přelézání zábran a zábradlí

 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště

 • používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání

 • používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku

 • vstup na dětské hřiště, pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké, nebo je jeho povrch namrzlý.

 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)

 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí

 • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky

 • stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm

 • vstup se psy a jinými zvířaty

 • pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad Poříčí u Litomyšle, tel. 731 183 315, 461 638 231.