Víceúčelové hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

VYUŽITÍ HŘIŠTĚ

Provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Poříčí u Litomyšle, IČO: 579611

Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Hřiště bylo vybudováno v roce 2008 pro milovníky sportu z řad místních obyvatel, návštěvníků obce a občanů okolních obcí. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem.

 • Hřiště slouží ke sportovní činnosti (tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená).

 • K dispozici jsou tenisové rakety, tenisové míčky a míče na všechny druhy sportu.

 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění níže uvedeného správce hřiště. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

 • Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště, p. Josef Němec, Poříčí u Litomyšle 105, tel.: +420 608 103 030.

Provozní doba:
Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutno respektovat zákaz rušení nočního klidu, to znamená, že sportovat je možno od 6 do 22 hodin.

 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi.

 • Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.

 • Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

 • Rezervaci lze zajistit v Informačním centru obce Poříčí u Litomyšle č.p. 13 nebo na telefonním čísle 739630507, kde obdržíte další informace. V případě nedostupnosti uvedeného čísla volejte starostu obce, tel. 731 183 315.

 • Vybíráním poplatků je pověřena obsluha Informačního centra. Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a příjmení.

Ceník
Pronájem hřiště : 50 Kč/1 hodina


Zapůjčení:

 • tenisových raket 25 Kč/1 kus

 • tenisových míčků 25 Kč

 • míčů pro vybraný druh sportu 25 Kč/1 kus

 • Rezervace hřiště se doporučuje minimálně 1 den předem.

 • V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.

 • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.


NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO

 • znečišťovat a poškozovat plochu hřiště

 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště)

 • vstupovat v nevhodné obuvi: kopačky, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi

 • manipulovat s ostrými předměty

 • jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.

 • vstupovat mimo vyhrazenou dobu

 • rozdělávat oheň, konzumovat alkohol, kouřit a užívat omamné látky

 • vodit psi či jiná zvířata

 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch

 • Diváci smí sledovat zápasy pouze z laviček.

 • Vstup dětí do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

  Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště.